Zápis do mateřské školy

Pro školní rok 2017/2018 proběhne zápis ve čtvrtek 4. 5. 2017 v době mezi 10.00 a 11.00 hodinou v budově MŠ.

- Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tísek stanoví termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej na nástěnce mateřské školy, na internetových stránkách školy a na obecní výsvěsce.

- Žádost rodič obdrží při zápisu v mateřské škole nebo si ji vytiskne z internetových stránek školy a v době zápisu, nejpozději do 15 dnů, ji vyplněnou a potvrzenou lékařem předá vedoucí učitelce školky.

- K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo mají doklad, že se očkování nemohou podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví).

- V den konání zápisu zákonní zástupci dítěte předloží ke kontrole rodný list dítěte a občanský průkaz.

- O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ ve správním řízení.

- O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se rozhoduje ve správním řízení, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

- Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude odesláno dopisem do vlastních rukou.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání