Organizační pokyny provozu ZŠ Tísek a jeho podmínkách, platné a účinné od 1. 9. 2020 v souladu s manuálem MŠMT

 • Žáci jsou každý den vybaveni 1 čistou, vypranou a podepsanými rouškami a sáčkem na její odložení.
 • Žáci nemají povinnost nosit roušku na obličeji.
 • Provozní doba 6:45- 7:45 ranní družina, 7:45 - 8:00 příchod žáků do školy, 11:40 - 16:00 odpolední družina.
 • Dospělá osoba, která přivádí žáka do ZŠ nebude vpuštěna do budovy, předání proběhne v prostoru zádveří. Po zazvonění pedagogický pracovník nebo paní školnice žáka převezme a odvede do šatny.
 • Dospělá osoba, která vyzvedává žáka ze ZŠ nebude vpuštěna do budovy, předání proběhne v prostoru zádveří. Po zazvonění pedagogický pracovník nebo paní školnice žáka převlečeného předá oprávněné osobě.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy - dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka - tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně
  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzení pediatra nebo specialisty, že netrpí infekční nemocí.

Opatření je vydáno v návaznosti na Metodický pokyn "Manuál" a z něj vyplývající nařízení MŠMT.

V Tísku, dne 25. 8. 2020                                                         Mgr. Lenka Veličková, ředitelka


Historie Základní školy a Mateřské školy v Tísku

Vyučovat se v Tísku začalo již v roce 1862. Vyučovalo se pouze dvakrát týdně po chalupách, školní budova byla postavena až v roce 1869. Na počátku 20. století byla škola přestavěna a rozšířena. 

V průběhu let byla školou trojtřídní i dvojtřídní, vždy v závislosti na počtu dětí v obci. Poslední nákladná rekonstrukce proběhla v roce 2013, byla vyměněna okna a škola dostala nový kabát - fasádu
a střechu. 

Velký počet dětí nám v současné době umožňuje provozovat 3 třídy školy s pěti postupnými ročníky, jsme tedy školou trojtřídní s 1. - 5. postupným ročníkem.

V roce 1975 byla slavnostně otevřena a uvedena do provozu budova Mateřské školy v Tísku. Jednopatrová budova poskytla zázemí jedné třídy v patře, v přízemí školní kuchyni, která vařila jak pro školu, tak pro školku. V přízemí byla rovněž situována jídelna pro děti ze ZŠ. Rekonstrukce v roce 2010 zajistila rozšíření kapacity školky na dvě oddělení a vybudování zázemí pro děti - šatny a sociální zařízení. Také MŠ září novou fasádou.

V současné době jsou tedy oba subjekty v dobrém technickém stavu, jejich poloha v obci umožňuje snadnou komunikaci a spolupráci, děti tak plynule přecházejí z jednoho zařízení do druhého.