Od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. Má formu pravidelné docházky v pracovních dnech denně od 8.00 do 12.00 hodin. V případě absence má zákonný zástupce povinnost písemně omluvit dítě do Omluvného listu omluvu nejpozději do 3 kalendářních dnů od ukončení absence. O neomluvené nebo i o zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitelka vedoucí učitelku, ta pak záležitost řeší s ředitelkou školy. V případě opakované neomluvené absence se škola obrací na OSPOD k řešení tohoto problému.

Další možností, kterou lze v odůvodněných případech zvolit, je individuální vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tuto skutečnost oznámí řediteli školy písemně nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku, lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálního předškolního vzdělávání doručeno řediteli školy, kam bylo dítě přijato. Zároveň musí zákonný zástupce zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupu v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo k předškolnímu vzdělávání přijato. Mateřská škola doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (očekáváné výstupy). Termíny a způsob ověřování úrovně osvojování je stanoveno tak, aby se uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka individuální vzdělávání dítěte a dítě zahájí pravidelnou denní docházku.

Výuka