1.  Provozní řád ŠD :

Provoz ŠD je zajištěn v budově ZŠ v Tísku a je rozdělen na ranní a odpolední provoz. Ranní provoz je od 6.45 - 7.45 hodin, odpolední provoz je od 11.40 - 16.00 hodin.

2.  Přihlášení dítěte do ŠD :

Každé dítě, které chce navštěvovat ŠD, musí mít řádně vyplněnou přihlášku, která je podepsaná zákonným zástupcem dítěte. Přihláška obsahuje důležité údaje o dítěti a zákonných zástupcích, dobu pobytu v ŠD a pedagogický pracovník se těmito informacemi řídí. Každá případná změna je písemně doložena a potvrzena zákonným zástupcem. Není-li tak uvedeno, řídí se vychovatelka pokyny, které jsou zapsány v přihlášce.

3.  Ranní provoz :

 Je zpřístupněn dětem, které jsou přihlášeny do ŠD a všem ostatním dětem navštěvující ZŠ nejdříve 15 minut před začátkem vyučování, tj. v 7.45 hodin.

4.  Odchod dětí z ŠD :

Po ukončení vyučování odchází děti společně do školní jídelny za dozoru pedagogického pracovníka, který se řídí podle vypracovaného rozvrhu dozorů při předávání dětí. Děti, které navštěvují ŠD, jsou převáděny za dozoru pedagogického pracovníka ze školní jídelny zpět do školní družiny.

5.  Předávání dětí do zájmových kroužků :

Děti odchází do kroužků podle dohody mezi pedagogickými pracovníky a vedoucím kroužku. V době konání kroužku je za dítě zodpovědný vedoucí kroužku. Pedagogický pracovník nebo vedoucí kroužků po ukončení přivede děti zpět do ŠD.

6.  Činnosti ŠD :

Jsou rozděleny do měsíčního, týdenního a denního plánu. Plán činností je rozvržen tak, aby vytvářel příjemný prostor pro relaxaci - střídání klidných a pohybových aktivit, zájmových i odpočinkových činností a také aby splán splňovat požadavky psychohygieny.

7.  Ochrana a bezpečnost :

Pedagogický pracovník zodpovídá za bezpečí dětí, nejvýše však 29 dětí. Děti dbají při své činnosti na bezpečí své i druhých a řídí se vnitřním řádem ŠD, pravidly ŠD a pravidly slušného chování. Všichni žáci, kteří navštěvují ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o tomto počení je zapsán do třídních výkazů. Každou nevolnost nebo i drobné zranění dítě nahlásí pedagogickému pracovníkovi. Dítě se řídí poučením pedagogického pracovníka a tutíž samo bez svolené např. neotvírá okna, zná únikové cesty pro případ nouze, zná umístění lékárničky a místa pro případ první pomoci ( umí přivolat pomoc ).

8.  Ztráty a poučení o osobních věcech dětí :

Ztráty osobních věcí děti hlásí vychovatelce ihned po zjištění. Dítě do ŠD nenosí žádné cenné předměty ani vyšší finanční prostředky. V opačném případě má možnost požádat vychovatelku o úschovu. Mobilní telefon ve ŠD má na vlastní zodpovědnost a používá jej pouze ve výjimečných situacích a vždy po domluvě s vychovatellkou.

9.  Pitný režim :

Je zajištěn při výdeji ve školní jídelně, objednávkou školního mléka a čaje nebo samostatně donáškou z domu.

10.  Školné :

Školné za ŠD se vybírá každý měsíc v částce 150- Kč za jedno dítě, pokud má 1. dítě ve ŠD i sourozence, sourozenec  platí pouze 70,- Kč. Školné se řídí vnitřním předpisem o úplatě za školské služby ve ŠD.

11.  Provoz ŠD o prázdninách :

Je stanoven na základě dohody mezi ředitelkou školy a zřizovatelem. Všichni zákonní zástupci přihlášených dětí jsou písemně uvědoměni o provozu ŠD v době vedlejší i hlavních prázdnin a o jeho činnosti.

12.  Děti šetří a chrání majetek a zařízení v ŠD :

Pokud dítě úmyslně poničí majetek školy nebo způsobí škodu, jsou o tomto informováni jejich zákonní zástupci, kteří jsou povinni sjednat opravu nebo úhradu majetku či zařízení.

13.  Pobyt dětí na školní zahradě :

Pobyt dětí na školní zahradě se realizuje pouze za příznivého počasí. Děti jsou poučeny o bezpečnosti na zahradě ZŠ a řídí se těmito pravidly. Děti musí dbát pokynů vychovatelky. V době pobytu mimo zahradu ZŠ např. na hřišti, při vycházce apod. dodržují děti pravidla bezpečnosti při hrách a činnostech a chrání se proti úrazům a dodržují dopravní kázeň. Pedagogický pracovník předchází svým přístupem k dětem šikaně, pokud se ale vyskytne, ihned se řeší a informuje o ní ředitelku školy. Pobyt na školní zahradě zahrnuje sportovní a pohybové činnosti, relaxační hry a činnosti, přírodovědné nebo výtvarné činnosti.

14.  ŠD se ve své činnosti řídí platnými zákony, vyhláškami a vnitřními předpisy ředitelky školy. Provozní řád ŠD je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče.

15.  Další podrobnosti a organizační záležitosti školní družiny jsou dány vnitřním řádem ŠD.