Zápis do mateřské školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Tísku proběhne v úterý 7. 5. 2019 od 9.45 do 11.00 hod. v budově mateřské školy.

Vezměte si s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Tísek !!!

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Tísku pro školní rok 2019/2020

Formulář žádosti k přijetí do mateřské školy

- Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tísek stanoví termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej na nástěnce mateřské školy, na internetových stránkách školy a na obecní výsvěsce.

- Žádost rodič obdrží při zápisu v mateřské škole nebo si ji vytiskne z internetových stránek školy a v době zápisu, nejpozději do 15 dnů, ji vyplněnou a potvrzenou lékařem předá vedoucí učitelce školky.

- K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo mají doklad, že se očkování nemohou podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví).

Toto se netýká dětí, které k 1.9.2019 dosáhly věku pěti let, protože jejich docházka je již povinná!

- V den konání zápisu zákonný zástupce dítěte předloží ke kontrole rodný list dítěte, občanský průkaz a potvrzení o trvalém pobytu v obci Tísek (dítěte)

- O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Tísek ve správním řízení.

- O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se rozhoduje ve správním řízení, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

- Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšeno pod číslem každého dítěte (uděleného při zápise) na webových stránkách a v budově MŠ na nástěnce.